MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» O výstavě » GDPR

GDPR

Zde je plné znění udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, se kterým jste ve zkrácené formě vyjádřili konkludentně souhlas skrze tištěný formulář, přihlášením přes webový formulář a nebo zasláním prací do MDVV Lidice.

Poskytujete souhlas k tomu, aby Památník Lidice, se sídlem Tokajická 152, 273 54 Lidice Zpracovával/a Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek:

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Památník Lidice (dále jen PL) bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s organizováním Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice (dále jen MDVV Lidice) a účastí na této akci.

Zpracováváno bude především jméno, příjmení, e‐mail, jméno,příjmení,věková kategorie autora a údaje o škole kterou autor navštěvuje..

Účel zpracování Vašich osobních údajů

PL bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro  účely odběru Vaší účasti na MDVV Lidice informování o aktivitách s MDVV Lidice souvisících.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu účasti na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice na níž jste se  přihlásili a dále za účelem informování o aktivitách s MDVV Lidice souvisících.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Památník Lidice bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem výše uvedeným po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu children@lidice-memorial.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu .

Osoby s přístupem k  osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci Památníku Lidice a osoby přímo se podílející se na chodu Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice  a na aktivitách s MDVV Lidice souvisících. Tyto osoby byli řádně seznámeni s  požadavky GDPR, a budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje..

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je  Památník Lidice zpracovává dle Vašeho názoru neoprávněně. Námitku je nutné podat přímo Památníku Lidice.

 V případě, že odvoláte souhlas se zpracováním údajů nebo vznesete námitku Památník Lidice tyto  osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže jiné závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7.

www.uoou.cz

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje Památníku Lidice  neposkytnete nebudete se moci účastnit  Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice , protože identifikace autorů a poskytnutí k účasti nezbytně potřebných osobních a kontaktních údajů autorů je nezbytnou podmínkou účasti na na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice.

Je na však Vašem svobodném rozhodnutí zda se k účasti na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice a  údaje poskytnete či nikoli.

© MDVV Lidice 2008 - 2021, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus