MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» O výstavě » Statut výstavy

Statut výstavy

I. Základní ustanovení

1.   Charakteristika soutěže
Soutěž „Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice“ (dále jen „MDVV“) pořádá každoročně Památník Lidice k poctě lidických dětí, které po zničení obce Lidice 10. června 1942 byly odtrženy od svých rodičů, 81 dětí bylo usmrceno nacisty ve vyhlazovacím táboře, pouze 17 dětí se dožilo konce války. Hlavním posláním soutěže je dát možnost dětem z České republiky i ze zahraničí výtvarně vyjádřit touhu žít ve světě bez válek a společně s tím přispívat k rozvoji dětské kreativity v oblasti výtvarné tvorby a mezinárodní spolupráci. Vybrané práce dětí jsou prezentovány na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice, založené v roce 1972, příp. na dalších akcích.

2.   Pořadatel výstavy
Pořadatelem výstavy je Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR, kontaktní adresa: MDVV Lidice, Památník Lidice, Lidická galerie, Tokajická 152, 273 54 Lidice, email: children@mdvv-lidice.cz; https://www.mdvv-lidice.cz (dále jen „vyhlašovatel“).

3.   Záštita a podpora
Záštitu a podporu výstavě poskytují Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Česká komise pro UNESCO a Česká centra.

4.   Téma soutěže
Téma pro příslušný ročník soutěže stanovuje vyhlašovatel podle doporučení UNESCO, s přihlédnutím k aktuálním mezinárodním výročím nebo událostem podporovaných OSN a vybrané téma nového ročníku soutěže vyhlásí na vernisáži výstavy předcházejícího ročníku.

II. soutěž

1.   Účast v soutěži
Soutěž je určena pro děti od 4 do 16 let z celého světa a pro osoby se zdravotním handicapem bez jakéhokoliv omezení věku. Z identifikace práce musí být patrné, že patří účastníkovi s handicapem a tyto práce pak budou vyhlašovatelem označeny „bez uvedení věku“). Do soutěže mohou přihlásit práce děti z předškolních i školních zařízení, ale i jednotlivci, soutěž je dvoukolová. Výzva k účasti je přístupná na https://www.mdvv-lidice.cz/.

2.   Podmínky přijetí výtvarných prací
Do soutěže budou přijaty práce doručené na uvedenou poštovní adresu vyhlašovatele s razítkem odeslání do data uzávěrky soutěže. Práce zaslané po stanovené uzávěrce se do soutěže nepřijímají, ani nebudou zařazeny do dalšího ročníku. Přijímají se práce dvourozměrné (plošné) práce o max. velikosti 70 x 50 cm a trojrozměrné o max. velikosti 100 x 70 x 40 cm, váha max. 10 kg, různých výtvarných technik – např. malba, kresba, grafika, fotografie a kombinovaná technika, filmy, animace, výtvarné objekty - výrobky z kovu, keramiky, dřeva, skla, textilu a papíru.

K soutěžní práci musí být přiloženy tyto identifikační údaje: 
   jméno a příjmení dítěte
   věk, rok narození a pohlaví dítěte
   název díla
   technika, jakou bylo dílo vytvořeno
   název, IČO a adresa (ulice, PSČ, město) školy či organizace, která práce posílá; na tuto adresu budou později zaslány informace o ocenění
   e-mailové spojení na organizaci a e-mail pedagogů, kteří práce zasílají a chtějí být o soutěži informováni.
Pokud dítě soutěží jako jednotlivec, uveďte jeho jméno, věk, pohlaví a domácí adresu, včetně kontaktního e-mailu (rodiče).

3.   Slavnostní předávání cen
Na slavnostní předávání cen jsou pozvány děti z ČR, které byly oceněny medailí pro jednotlivce, zástupci škol oceněných Cenou poroty a vybraní zahraniční účastníci. Pozvání zahraničních oceněných se řídí finančními možnostmi konkrétního ročníku a je uvedeno v Pravidlech aktuálního ročníku na webu MDVV.
Ocenění pro děti ze zahraničí jsou předána nejpozději v srpnu na MZV ČR, které zajistí jejich zaslání na ZÚ ČR v jednotlivých zemích.

4.   Propagace 
Propagaci soutěže zajišťuje vyhlašovatel, v zahraničí ji pomáhají zajišťovat ZÚ ČR či ČC. Informace o soutěži jsou dostupné na www.mdvv-lidice.cz. Propagace zahrnuje Pozvání dětí k účasti, plakáty, katalog, pozvánky, webové stránky, reklamu a informace v tištěných i elektronických médiích.

III. Odborná porota, ocenění prací

1.   Odborná porota
Hodnocení prací provádí odborná porota, porotce pro příslušný ročník soutěže, pro 1. a 2. kolo soutěže jmenuje vyhlašovatel. Vyhlašovatel vybírá porotce z odborníků v oboru pedagogickém a výtvarném z České republiky i zahraničí, jazyková vybavenost porotců je vítána.

2.   Předseda poroty 
Členy poroty svolává vyhlašovatel, členové poroty si na zasedání 1. kola zvolí svého předsedu, který je pak předsedou i 2. kola soutěže. Předseda řídí jednání poroty.

3.   Jednání a rozhodování poroty
Jednání poroty jsou neveřejná, mohou se ho účastnit kurátor (vedoucí soutěže) a art director (určuje vizuální charakter výstavy) a čestní hosté podle rozhodnutí vyhlašovatele, např. pracovníci ambasád, zástupci osob poskytujících záštitu a podporu, osoby které se podílejí na propagaci soutěže. Účast porotců a dalších osob přítomných jednání se zaznamená v prezenční listině.

Porota je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jmenovaných členů příslušného kola soutěže. Rozhodnutí přijímá veřejným hlasováním prostou většinou přítomných členů, každý porotce má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O výsledcích MDVV rozhodují výhradně porotci, jejich rozhodování musí být nestranné. Z jednání poroty je učiněn zápis.

4.   Ocenění prací
Typy ocenění:
   Čestné uznání – diplom
   Medaile Lidická růže pro jednotlivce – diplom a medaile
   Medaile Lidická růže pro školu za kolekce prací – diplom a medaile pro oceněnou školu, práce zahrnuté v kolekci obdrží diplom Čestné uznání
   Cena poroty pro školu z České republiky – pamětní předmět, diplom a medaile
   Cena poroty pro školu ze zahraničí – pamětní předmět, diplom a medaile

Cena poroty se uděluje za výjimečnou kolekci zaslaných prací jedné školy a za dlouholetou kvalitní práci s dětmi. Počet ocenění není přesně stanoven.

IV. nakládání s pracemi

 1. Registrace došlých prací
  Vyhlašovatel zaregistruje došlé zásilky prací od jednotlivých organizací a od individuálních účastníků. Seznam zaregistrovaných institucí a jednotlivců se zveřejní na adrese www.mdvv.cz. Všechny práce z došlých zásilek následně vyhlašovatel zaregistruje tak, aby registrace byla provedena nejpozději do 1. kola soutěže.

 2. Práva vyhlašovatele
  Vyhlašovatel je oprávněn s každou doručenou výtvarnou prací nakládat výhradně podle svého uvážení tak, aby byl naplněn smysl MDVV. Práce oceněné porotou vyhlašovatel převede bezúplatně (jako dar) do majetku ČR a bude s nimi hospodařit podle obecně závazných právních předpisů ČR, v souladu se zřizovací listinou, tímto statutem a interními předpisy vyhlašovatele. 
  Ostatní práce může vyhlašovatel využít dle vlastního uvážení, např. může práce nebo jejich reprodukce prodat, dražit a dosažený výtěžek použít pro účely MDVV. Soutěžící si mohou ostatní práce vyhlašovatelem nevyužité, na základě jejich předchozí žádosti, vyzvednout do konce kalendářního roku. Nevyžádané ostatní práce a všechny trojrozměrné práce budou vzhledem k omezenému prostoru depozitářů následně skartovány.
  Účastník soutěže tak poskytuje vyhlašovateli právo práce hodnotit a oceňovat, vystavovat je, zapůjčovat a reprodukovat, převzít je bezúplatně do majetku ČR, zařadit do sbírky CES, rozmnožovat v elektronické, tištěné a jiné formě a rozmnoženiny prací rozšiřovat pro dobročinné i prodejní účely (pohledy, plakáty, kalendáře, katalogy), využít je pro propagaci MDVV, případně je i prodávat a výtěžek z prodeje si ponechat.

 3. Zveřejnění prací, výstava
  Oceněné práce, příp. další vyhlašovatelem vybrané práce, vyhlašovatel včetně obrazové dokumentace zveřejní na adrese https://www.mdvv-lidice.cz/, příp. jiným vhodným způsobem prezentuje veřejnosti.

  Výstava vyhlašovatelem vybraných prací se pořádá každoročně. Vernisáž výstavy se koná na přelomu května a června u příležitosti MDD a výročí vyhlazení obce Lidice a trvá do konce listopadu. Místem konání hlavní části výstavy je budova Lidické galerie.  Při otevření výstavy probíhá slavnostní předávání cen. Po ukončení výstavy jsou práce uloženy v depozitáři MDVV a využívány pro další účely (např. putovní výstavy, bannerové výstavy, publikace).

 4. Zařazení prací do podsbírky MDVV
  Porotou oceněné práce budou zapsány do podsbírky MDVV registrované v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) od roku 2020, dle zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů
  Pro plnění činnosti dané zřizovací listinou Památníku Lidice a Mezinárodní dětské výtvarné výstavy jsou zpracovávány osobní údaje účastníků soutěže. Jedná se o jméno, věk, pohlaví, adresu, e-mail a telefon, jméno pedagoga a jeho e-mail a telefon, adresu školy. Tyto údaje jsou využívány pro zpracování agendy soutěže, vydání katalogu, případně dalších publikací a tiskovin o soutěži, zveřejňování informací na vlastních webových stránkách, vlastních sociálních sítích nebo v médiích. Osobní údaje jsou uchovávány 3 roky po skončení soutěže, u prací zařazených do podsbírky po dobu jejich evidence v podsbírce.

 2. Poskytnutí osobních údajů
  Osobní údaje mohou být poskytnuty našim smluvním zpracovatelům, například správci webových stránek soutěže. Účastník, který osobní údaje poskytuje, má právo kdykoliv požádat o informaci, jaké osobní údaje o něm zpracováváme. Má právo na jejich opravu či doplnění, může požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v zákonné úpravě ochrany osobních údajů.

VI. Závěrečná ustanovení

Statut může být doplňován a upřesňován ředitelkou vyhlašovatele, nabývá platnosti a účinnosti dnem 16. 10. 2019. Tímto dnem se ruší dříve vydaný Statut MDVV Lidice ze dne od 1. 11. 2012.
V Lidicích dne 16. 10. 2019
               

Mgr. Martina Lehmannová
ředitelka Památníku Lidice

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus